โครงการ : Xinmin Secondary School To Doi Pumuen
สถานที่ : หมู่บ้านดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา : 13-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
หน่วยงานจิตอาสา : Xinmin Secondary School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *