สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมชุมชนในชนบทให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อสมาคม

ร่วมพันธมิตร

องค์กร พันธมิตร

ระบบนิเวศ กับ นวัตกรรม มีความหมายอย่างไร?

ระบบนิเวศ คืออะไร?

ระบบนิเวศ คือ ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อประสิทธิผลอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ

นวัตกรรม คืออะไร?

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ระบบการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประมาณ และคุณค่าอย่างสูงสุด

นิเวศนวัตกรรม

เพื่อจัดการเร่งพื้นที่สิ่งแวดล้อม(นิเวศ) ด้วยความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆ(นวัตกรรม) ด้วยเอื้อให้ชุมชน(พื้นถิ่น) สังคม(เมือง)ภาคผลิต ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน