สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมชุมชนในชนบทให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อสมาคม

ร่วมพันธมิตร

องค์กร พันธมิตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ระบบนิเวศ กับ นวัตกรรม มีความหมายอย่างไร?

ระบบนิเวศ คืออะไร?

ระบบนิเวศ คือ ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อประสิทธิผลอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ

นวัตกรรม คืออะไร?

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ระบบการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประมาณ และคุณค่าอย่างสูงสุด

นิเวศนวัตกรรม

เพื่อจัดการเร่งพื้นที่สิ่งแวดล้อม(นิเวศ) ด้วยความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆ(นวัตกรรม) ด้วยเอื้อให้ชุมชน(พื้นถิ่น) สังคม(เมือง)ภาคผลิต ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน