Logistics Travel

การใช้พลังงานทางเลือกในการเดินทาง

 • การใช้รถ Hybrid รถไฟฟ้า
 • การใช้รถโดยสารประจำทาง
 • การเดินเท้า
 • การใช้รถจักรยาน
 • ล่องแพ

Accommodation

 • โรงแรม รีสอร์ท ที่ได้รับตราสัญญาลักษณ์สีเขียว
 • ที่พักออกแบบในระบบ Economy Standrad
 • ที่พักในกระบวนการ BCG Economy

Food

 • อาหารท้องถิ่นที่ไม่ต้องพึ่งการขนส่ง
 • อาหารที่เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่การเผา
 • อาหารที่เป็นระบบ Vass Food

Activity

กิจกรรมที่สอดคล้องบริบท สนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยอิงธรรมชาติ

 • การเดินป่า
 • การปั่นจักรยาน
 • ATV
 • ขี่ช้างล่องแก่ง
 • การท่องเที่ยว
 • Volunteer
 • CSR

Promote

 • ชุมชนมีส่วนร่วม
 • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • รักษามลภาวะทั้ง
 • พึ่งสงวนระบบนิเวศ
 • ลดปัญหาขยะ

Slogan

สิ่งของที่นำเข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยว ต้องไม่ทิ้งขยะไว้ข้างหลัง ให้เหลือเฉพาะความทรงจำที่ดี