วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนเมือง ชุมชนบทเข้าในการทำกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดค้องกับระบบนิเศนวัตกรรมและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรง
 2. เพื่อเป็นองค์กลางในการรณรงค์รักษาระบบนิเวศนวัตกรรม
 3. เพื่อกระจายข่าวสารที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศนวัตกรรม
 4. เพื่อให้เกษตรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกด้านที่มีรายได้อันเนื่องมาจากระบบนิเวศนวัตกรรม
 5. ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มีการส่งเสริมอนุรักษ์ระบบนิเวศนวัตกรรมทุกๆด้านในจังหวัดเชียงใหม่ในระบบนิเวศนวัตกรรม
 6. ดำเนินการส่งเสริมการผลิต จำหน่วยสินค้าการเกษตร ที่ผลิตโดยระบบนิเวศนวัตกรรม
 7. สนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรค เจรจาทำความตกลงระหว่างสมาชิกหรือที่เกี่ยวข้อง สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหว ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศในระบบนิเวศนวัตกรรม
 8. แลกเปลี่ยนวิจัย เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น เอกสาร สถิติ
 9. ปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพสินค้า การบริการให้ได้มาตรฐานความนิยมและเพียงพอของตลาด การฝึกอบรม
 10. ร่วมมือกับเจ้าพนักงาน องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ หรือสมาคมอื่นๆ บรรดาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 11. วางระเบียบภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของสมาคมให้สมาชิกปฎิบัติหรืองดเว้นการปฎิบัติ
 12. พัฒนาแสวงหา ระบบนิเวศนวัตกรรมและอื่นๆโฆษณา ชักจูงให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเที่ยว
 13. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณีท้องถิ่น รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงาม ตลอดถึงการปรับปรุงส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
 14. ให้ความสะดวก ช่วยเหลือในด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นธรรมแก่ผู้ดำเนินการในระบบนิเวศนวัตกรรม
 15. รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของและหลักทรัพย์ต่างๆ
 16. ให้เงินทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือที่เกี่ยวข้อง ตอบแทนผลงานที่ผู้นั้นทำให้แก่สมาคมหรือสาธารณะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีระบบนิเวศนวัตกรรม
 17. ไม่ทำการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 18. ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุ๊กและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกๆชนิด

เป้าประสงค์ของสมาคม

ด้านสังคม
 • ชุมชมมีชีวิต สงบ สะอาด
 • การดำรงชีพถูกสุขลักษณะ
 • ชุมชนน่าอยู่
 • ชุมชน ร่วมรักษา หวงแหน สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประชากรต้นไม้ เพิ่มประชากรพืชเศรษฐกิจ
 • ลดความรุนแรงอุทกภัย
 • ลดภัยแล้ง
 • ดูแลความสมบูรณ์ของน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภค
 • รักษาทรัพยากรณ์น้ำ เพื่อการเกษตรกรรมและฝ่ายผลิตอุตสาหกรรม
 • ลดปัญหาหมอกควัน
 • ช่วยลดปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ด้านความมั่นคง
 • ศึกษาพัฒนาโดยพึ่งพาระบบการผลิตภายในประเทศไทย
 • การเพิ่มปริมาณและอนุภาควัตถุดิบต่ออุตสาหกรรม
 • ป้องกันแรงงานย้ายถิ่นฐาน
 • ชุมชนเกิดความรักถิ่นกำเนิด
ด้านเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกิจ ชุมชน เมือง ตามเสถียรรายได้
 • รายได้ต่อครัวเรือน ตามมาตรฐานสากล
 • ครอบครัวมีเงินเก็บออม
 • เป้าหมาย การซื้อ/ขาย พ่อค้า นักลงทุน
รางวัลของเมือง
 • เป็นเป้าหมายให้คนวัยเกษียณถวิลหา
 • เมืองนิยมมาท่องเที่ยว
 • เมืองน่าอยู่
 • เมืองผลิตนักกีฬาคุณภาพ