นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

เริ่มต้นด้วยการปลูกจิตสำนึก ด้วยปลูกป่าในใจตามศาสตรพระราชา
ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก
ปลูกป่าสร้างเป็นลูกบุญธรรมที่เราต้องมั่นเพียรพยายามใจใส่

  1. Travel ใช้บริการบริษัทที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เลือกโปรแกรมที่มีกิจกรรมลอง รักษา
    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,Treking ,Bicycle ,แพยาง
  2. Meal อาหารท้องถิ่น อาหารวัตถุดิบท้องถิ่น ร้านที่มีตราสัญลักษณ์ Vass Food
  3. Accommodation เลือกใช้บริการโรงแรมที่มีตราสัญญาลักษณ์ “ใบไม้สีเขียว”
    รีสอร์ทที่มีขบวนการ กิจกรรม ,อนุรักษ์ ,ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ,Economystem Hotel
  4. Logistic โดยสารรถประจำทาง ,ใช้พลังงานทางเลือก ,จักรยาน
  5. Activity กิจกรรมชุมชน ,กิจกรรมเกษตรกรรม ,กิจกรรมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  6. Discovering ผ้าพื้นเมือง ,ผ้าทอวัตถุดิบท้องถิ่น