โครงการ : S.M.I.L.E Support Motivate Inspire Learn Experience
สถานที่ : Chiang mai ,Thailand
กรอบเวลา : 7-20 มิถุนายน พ.ศ.2559
หน่วยงานจิตอาสา : NYC and Yep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *