Journey of Food
การเดินทางของอาหาร

การเดินทางของอาหารมีค่าใช้จ่ายและเชื้อเพลิงที่ต้องเสีย 
ลดการเดินทางของอาหารโดยการทานของพื้นถิ่น

“ส่งเสริมวัตถุดิบประจำถิ่น ลดการเคลื่อนที่ของอาหาร”

Science of gastronomy
ศาสตร์ในการกินศิลป์ในการทาน

ในการทาน มีความลเมียดลไม ละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน อุปกรณ์ครบ ได้ทั้งความสุทรีย รส ภาพ กลิ่น เปิดประสบการณ์อย่างที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน

Creative E-Conomy
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สมาคม คือ การนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่น สินค้าชุมชน การบริการชุมชน นิเวศนวัตกรรม ที่มีในชนบทนำมาพัฒนาให้มีคุณค่า สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ทำให้เกิดรายได้สูงขึ้น มูลค่าสูงขึ้น จากการจัดการวัตถุดิบให้เหมาะสม ให้กับชุมชน สังคมเมือง ธุรกิจ