โครงการ : Xinmin Secondary School Service Lerning to Doi Jana
สถานที่ : บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา : 9-18 ธันวาคม พ.ศ.2559
หน่วยงานจิตอาสา : Xinmin Secondary School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *