โครงการ : พัฒนาความรู้ให้เด็กบ้านหนองบัวหลวง
สถานที่ : บ้านหนองบัวหลวง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.ชียงใหม่
กรอบเวลา : 8-10 ธันวาคม พ.ศ.2552
หน่วยงานจิตอาสา : อาสาสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *