โครงการ : Chiangmai International School Community Service at Doi Pu muen
สถานที่ : หมู่บ้านดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา : 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2552
หน่วยงานจิตอาสา : Chiangmai International School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *