โครงการ : พัฒนาหมู่บ้านชุมชนชาวดอย
สถานที่ : หมู่บ้านดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา : 3-10 ธันวาคม พ.ศ.2560
หน่วยงานจิตอาสา : Youth Club OVIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *