โครงการ : อาสาสมัครพัฒนา
สถานที่ : บ้านป่าข้าวหลาม ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กรอบเวลา : 12-19 มิถุนายน พ.ศ.2561
หน่วยงานจิตอาสา : อาสาสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *