การกำจัดขยะใบไม้ภายในบ้าน ให้เกิดประโยชน์

ปัญหาการกำจัดขยะที่ผิดวิธีอย่างการเผาก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก เป็นตัวที่สะสมให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งการกำจัดขยะโดยวิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ขั้นตอน :

  1. สร้างที่เก็บใบไม้ป้องกันไม่ให้ปลิ้วกระจัดกระจาย
  2. รวมเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วง
  3. นำเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงใส่ลงในที่เก็บที่สร้างไว้

ประโยชน์ :

  1. สามารถกำจัดขยะเศษใบไม้ที่ร่วงตามฤดูการโดยไม่ต้องเผาให้เกิดปัญหามลพิษ ภาวะเรือนกระจก
  2. สร้างปุ๋ยให้กับต้นไม้เก็บเป็นการกำจัดขยะหมุนเวียน
  3. สร้างระบบนิเวศภายในบ้านให้น่าอยู่อาสัยมากขึ้น
  4. ลดค่าใช้จายในการกำจัดขยะ

รูปตัวอย่างการกำจัดใบไม้ภาบในบ้าน :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *