Category Archives: Academic Knowledge

การกำจัดขยะใบไม้ภายในบ้าน ให้เกิดประโยชน์

การกำจัดขยะใบไม้ภายในบ้าน ให้เกิดประโยชน์ ปัญหาการกำจัดขยะที่ผิดวิธีอย่างการเผาก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก เป็นตัวที่สะสมให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งการกำจัดขยะโดยวิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว ขั้นตอน : สร้างที่เก็บใบไม้ป้องกันไม่ให้ปลิ้วกระจัดกระจาย รวมเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วง นำเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงใส่ลงในที่เก็บที่สร้างไว้ ประโยชน์ : สามารถกำจัดขยะเศษใบไม้ที่ร่วงตามฤดูการโดยไม่ต้องเผาให้เกิดปัญหามลพิษ ภาวะเรือนกระจก สร้างปุ๋ยให้กับต้นไม้เก็บเป็นการกำจัดขยะหมุนเวียน [...]