ทักษะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมง่ายๆด้วยตัวเรา

การสร้างความสามารถให้กับชุมชม ครัวเรือน และตัวเรา ทำให้ช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะคนบ้างกลุ่มยังขาดความรู้ ขาดเข้าใจ ถึงการเกิดปัญหาที่แท้จริง ของปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิธีสร้างความสามารถให้กับ ชุมชน ครัวเรือน และตัวเรา ดังนี้

 1. การจัดการขยะ อย่างถูกวิธี ตัวอย่าง
  • เศษอาหารสามารถฝังกลบแปลงให้เป็นสารอาหารดิน
  • การกำจัดใบไม้ โดยไม่ต้องเผา
  • การแยกขยะให้สามารถจัดการง่ายขึ้น
  • แยกขวดเพื่อนำไปแปรรูป
 2. เข้าใจการทำเกษตรที่มีการใช้ระบบไส้เดือน
 3. การเกษตรพื้นบ้านที่มีระบบวนเกษตร
 4. การเกษตรพื้นบ้านที่มีระบบนวัตกรรม
 5. เข้าใจวิธีการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
 6. ระบบไร่นาแบบส่วนผสม / พืชหมุนเวียน

ประโยชน์

 1. ลดการเกิด ก๊าซคาร์บอน ก๊าซมีเทน ที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
 2. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
 3. สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ซึ่งวิธีการสร้างความสามารถให้กับชุมชน ครัวเรือน จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาแต่ไม่ใช้ทั้งหมด อย่างน้อยก็สามารถเริ่มต้นที่ตัวเรา บ้านเรา ดังที่กล่าวมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *