CHIANGMAI GASTRONOMY TOURISM

ศาสตร์และศิลปะแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

FOOD AND STORY

ของคาว (Savory)

ของหวาน (Dessert)

เครื่องดื่ม (Beverage)

MAIN COMPORNENT

อาหาร

เครื่องปรุง

วัตถุดิบ

1. The Rice Journey การเดินทางของเมล็ดข้าว

                นําเสนอประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจเกี่ยวกับอาหารจากข้าวกว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานพร้อมรับประทาน ต้องเริ่มต้นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างและสามารถนํามําแปรรูปเป็นอาหารโดยวิธีการใด แกะรอยและบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางความเป็นมาของข้าวที่ถูกนํามาปรุงเป็นอาหารหรือขนมในท้องถิ่นล้านนา ตัวอย่างเช่นประสบการณ์และเรื่องราวของ ข้าวแต๋น ข้าวหนุกงา หรือที่มาของเส้นขนมจีน เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

2. The Forest Food Fellowship เรียนรู้มิตรภาพกับอาหารกลาง

              นําเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือประทับใจเกี่ยวกับการทําอาหารในป่าโดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากธรรมชาติ เช่น การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่การทําอาหารพื้นบ้านอย่างเช่น หลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ดอยปู่หมื่น เป็นต้น หรือ นําเสนอ ประสบการณ์การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขารวมทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวป่าชาวดอยที่ท่านประทับใจเมื่อได้ไปเยือน และ เชื่อมโยงเข้ากับอาหารของท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชนเผ่านั้น ๆ 

ดูเพิ่มเติม

3. The Craft Cafe Wanderers ท่องศิลปะงานชง

                นําเสนอประสบการณ์การไปเยี่ยมชมไร่ ชา กาแฟ หรือ โกโก้ โดยต้องระบุพื้นที่ที่ถ่ายทอดขั้นตอนการปลูก การแปรรูป และจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน หรือนําเสนอประสบการณ์หรือความประทับใจในการเดินทาง กิน ดื่ม อย่างมีศิลปะในเชียงใหม่ 

ดูเพิ่มเติม

4. Discovering Authentic Lanna Tastes รสชาติแห่งจิตวิญญาณล้านนา

              นําเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือประทับใจเกี่ยวกับการทําอาหารในป่าโดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากธรรมชาติ เช่น การหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่การทําอาหารพื้นบ้านอย่างเช่น หลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ดอยปู่หมื่น เป็นต้น หรือ นําเสนอ ประสบการณ์การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขารวมทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวป่าชาวดอยที่ท่านประทับใจเมื่อได้ไปเยือน และ เชื่อมโยงเข้ากับอาหารของท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชนเผ่านั้น ๆ

ดูเพิ่มเติม

5. Herb and Turf ชีวิตสมดุลด้วยสมุนไพร

              นําเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อรักษาโรคโดยการนําสมุนไพรมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารอันน่าลิ้มลอง ถ่ายทอดประการณ์ตั้งแต่วิธีการปรุงสมุนไพร และนําสมุนไพรมาปรุงเป็นเมนูอาหารที่สามารถทําให้เกิดการรักษาสุขภาพจากเมนูนั้นๆ เกี่ยวโยงถึงอาหารเป็นยา กินเพื่อสุขภาพที่ดี และรักษาโรคเบื้องต้น

ดูเพิ่มเติม

6. Farmtastic Farm to function/Farm to table

              นําเสนอประสบการณ์การดูแลสุขภาพในการทานอาหารที่ทําจากวัตถุดิบที่ปลอดภัย และวิธีการปรุงน้อยที่สุดเช่น เยี่ยมชมฟาร์มออร์แกนิคและนําผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหาร

ดูเพิ่มเติม

7. Secret of Local Ingredient ตามหาความลับของเครื่องปรุง

              นําเสนอการผลิตเครื่องปรุงท้องถิ่น เช่น ถั่วเน่าแคบ ปลาร้า พริกลาบ โดยเป็นการเสนอประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียมวิธีการทําตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ถั่วเน่าแคบ นํ้าปู๋ มะแขว๋น

ดูเพิ่มเติม